Timelock Smart Contract ทำงานยังไงทำไมถึงต้องมี ซิ๊?
Timelock Smart Contract ทำงานยังไงทำไมถึงต้องมี ซิ๊?
Nonthasak L. | MetaWarden #173

Nonthasak L. | MetaWarden #173

เกษตรกรที่สนใจการเขียนโปรแกรม และทำให้งานสวนง่ายขึ้นอีก Solidity + Web3 DEV , NFT Addict— self taught developer